FCB-törvénytervezet: Az emberélet kioltására alkalmatlan polgári önvédelmi eszközökről

 A 2012-es jelentős mértékű Fegyvertörvény módosításának alapja a Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) által kidolgozott önálló tervezet volt, ennek rendelkezései kerültek át a joganyagba a lőszerújratöltés vagy a többedik sport- és vadászlőfegyver megszerzésének racionalizálása kapcsán is.

Most – érzékelve a közhangulatot, a határokon történő fejlemények okán az ilyen önvédelmi eszközök iránt az utóbbi hónapokban megnyilvánuló drasztikus érdeklődés-növekedést – az emberélet kioltására alkalmatlan önvédelmi eszközök kapcsán szükséges átfogó jogszabályi rendezést tűztük ki célként.

 

A tervezet (hangsúlyozottan nyers szöveg) az alábbi problémákra adja meg a válaszokat:

– elválasztja a traumatikus, riasztótöltényes eszközöket valódi, feketelőporos történelmi muzeális fegyverektől

– egyértelműsíti, hogy milyen technikai paramétereknek kell megfelelni a gumilövedékes, traumatikus fegyvereknek

– ezek muzeális és gáz-riasztónak besorolt változatainak (melyekből több tízezer darab van kint a lakosságnál) egyértelmű jogi státuszt kínál

– ugyanezen technikai paraméterek alapján lehetővé teszi a szerelt lőszeres traumatikus (a jelenleg szabadon tarthatóaknál még kisebb veszélyességű) fegyverek legális forgalmazást

– a gázspray, folyadéksugár-kilövő eszközök esetében a hatóanyagok, azok mennyisége tekintetében is az EU-ban megszokott, azokkal konform szabályozást léptetne életbe

– a 21. századi technikai fejlődésnek megfelelő elektródkilövő sokkolót, és a hagyományos elektrosokkolót is kiveszi a jogi szürkezónából.

 

A tervezet (A változat) jelzéssel egy szigorúbb, (B változat) jelzéssel egy megengedőbb szabályozási opciót foglal magában.

 

201X. évi XYZ. törvény az emberélet kioltására alkalmatlan polgári önvédelmi eszközökről (nyers tervezet)

 1. §

E jogszabály hatálya kiterjed a jelenleg Magyarországon illetve az Európai Unióban használatban és forgalomban levő, a rendeltetésszerű használat mellett kifejezetten  az emberélet kioltására alkalmatlannak tervezett személyi önvédelmi eszközökre.

E jogszabály a benne meghatározott eszközöket – eltérő jellegük miatt – kivonja a lőfegyverekkel és a haditechnikai eszközökkel foglalkozó jogszabályok hatálya alól.

A jogszabály hatálya a műszaki fejlődéssel lépést tartva újabb ide sorolható eszközökkel, anyagokkal, technológiákkal bővíthető.

 

2. §

 

Értelmező rendelkezések

 

(1)   E törvény alkalmazásában

1. C.I.P. által elfogadott kaliberjel: az 1973. évi 19. tvr.-rel kihirdetett, a kézilőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött nemzetközi Egyezmény végrehajtási utasításainak kidolgozására, felülvizsgálatára és ellenőrzésére létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság által elfogadott kaliberjelek.

 

2. elektrosokkoló: olyan kézi eszköz, melynek elektródjain leadott alacsony, 10 milliampert meg nem haladó áramerősség és magas, 5000 voltot meghaladó feszültség hatására az emberi szervezetben fájdalom és izomgörcs lép fel.

 

3. elektródkilövő sokkoló: olyan elektrosokkoló, melynél az elektródokat és azok vezetékeit sűrített gáz vagy pirotechnikai töltet juttatja ki a szerkezetből.

 

4. Emberélet kioltására alkalmatlan eszköz:  a gáz- és riasztófegyver, a traumatikus (gumilövedékes) fegyver, ezek töltényei és lőszerei, a gázspray, a folyadéksugár-kilövő fegyver, az elektrosokkoló, az elektródkilövő sokkoló.

 

 

5. folyadéksugár-kilövő fegyver: olyan, pirotechnikai töltet felhasználásával vagy riasztótölténnyel  folyadéksugarat vagy –permetet kijuttató eszköz, melynek folyadék-töltetét a gázspray-hatóanyagok oldata képezi. A gázpatron- és gázspray-hatóanyagok mennyisége töltetegységenként az ezer mg-ot nem haladhatja meg.

 

6. Gáz- és riasztófegyver:  olyan, rendeltetésszerűen a a CIP által elfogadott gáz- és riasztó kaliberjelű töltényt tüzelő fegyver, melynél a töltényűr és a csőtorkolat között roncsolásmentesen eltávolíthatatlan szűkítések és akadályok találhatóak.  Ezek a szűkítések és akadályok meg kell, hogy akadályozzák űrméretes fémlövedék kilövését a csőimitáción keresztül, a névleges töltényűrátmérő legalább negyven százalékát kitakarva.

 

7. gázpatron: olyan riasztótöltény, mely gázpatron hatóanyagot tartalmaz, melyet elsütéskor kilő. A töltényben a gázpatron- és gázspray-hatóanyagok mennyisége összesen az ezer mg-ot nem haladhatja meg.

 

8. gázpatron-  és gázspray-hatóanyagok:  szem-, bőr-, nyálkahártya, légzőszervek ingerlésével biológiai hatást kifejtő, emberi életre adott koncentrációban és mennyiségben veszélytelen vegyi anyagok.

– CN: klóracetofenon, CAS-szám: 532-27-4

– CS: orto-klór-benzilidén-malonsav-dinitril, CAS-szám: 2698-41-1 

– PV: kapszaicinoidok, CAS-szám: 404-86-4, pelegrinsav-vanillilamid, CAS-szám: 2444-46-4 

– CR: dibenz-oxazepin, CAS-szám: 257-07-8

 

9. gázspray: olyan CN, CS, PV, CR hatóanyagú oldatot tartalmazó, nyomás alatt levő palack, melyből a bőrt, szemet, légutakat irritáló anyag juttatható ki. A gázpatron- és gázspray-hatóanyagok mennyisége összesen, töltetegységenként az ezer mg-ot nem haladhatja meg.

 

10. riasztótöltény: a CIP által elfogadott riasztótöltény kaliberjelű hüvelytöltény, mely lövedéket nem tartalmaz, elsütésekor  füst-, láng-, fény- és akusztikus hatás lép fel.

 

11. Traumatikus (gumilövedékes) fegyver: olyan, rendeltetésszerűen nem lőfegyver CIP kaliberjelű töltényt tüzelő fegyver, mely legalább 10 mm átmérőjű lövedék kilövésére alkalmas, melynek lövedék keresztmetszetére eső, 1,5 méteren mért mozgási energiája nem haladja meg a 0,7 joule/négyzetmillimétert. A traumatikus fegyver lövedékének 1,5 méteren mért energiája, lövedékátmérőtől függetlenül maximálisan 200 joule lehet.

A  traumatikus fegyveren a töltényűr és a csőtorkolat között roncsolásmentesen eltávolíthatatlan szűkítések és akadályok találhatóak.  Ezek a szűkítések és akadályok meg kell, hogy akadályozzák űrméretes fémlövedék kilövését a csőimitáción keresztül, a névleges töltényűrátmérő legalább negyven százalékát kitakarva.

Traumatikus fegyvernek minősül az az eszköz is, mely sem csővel, sem töltényűrrel nem rendelkezik, azok feladatát maga a kifejezetten erre tervezett töltény látja el, amennyiben a kilőtt lövedék átmérője meghaladja a 15 millimétert és 1,5 méteren mért energiája legfeljebb 95 joule.

 

12. Traumatikus (gumilövedékes) lőszer: olyan, CIP által elfogadott, nem lőfegyver kaliberjelű lőszer, mely kizárólag nemfémes lövedéket tartalmaz és kifejezetten a traumatikus (gumilövedékes) fegyverekben való üzemeltetésre tervezték.

 

13. Viselés: a fegyver vagy önvédelmi eszköz természetes személy  testén, ruházatán való hordása közterületen.

 

  1. 3.       §

 

 Megszerzés, tartás és viselés

 

(1) Gáz- és riasztófegyver, traumatikus (gumilövedékes) fegyver, valamint az ezeket működtető töltények, lőszerek megszerzése és tartása a tizennyolcadik életévet betöltött személy részére engedély nélkül történik. E fegyvereket a biztonsági szabályok betartása mellett olyan helyen lehet használni, ahol abba a terület tulajdonosa beleegyezett.

 

(A változat)

 

(2) Gáz- és riasztófegyver, traumatikus (gumilövedékes) fegyver viselése azon személynek engedélyezhető, aki tizennyolcadik életévét betöltötte és nem áll e törvény 4. § bekezdésében foglalt kizáró rendelkezések hatálya alatt. A viselési engedély bármilyen, ezen kategóriába tartozó fegyver rejtett viselésére jogosít és visszavonásig érvényes.

Az engedély kiadásának teljes szolgáltatási díja nem haladhatja meg az ötezer forintot személyenként, mely összeg 5 évenként, a KSH által kiadott hivatalos inflációs adattal korrigálható.

 

(B változat)

(2) Gáz- és riasztófegyver, traumatikus (gumilövedékes) fegyver viselése a tizennyolcadik életévét betöltött személyek esetében engedély nélkül történik.

 

 

(3) Gázspray, folyadéksugár-kilövő fegyver, elektrosokkoló, elektródkilövő sokkoló megszerzése és tartása tizennegyedik életévét betöltött személy részére engedély nélkül történik.

(4)  Gázspray, folyadéksugár-kilövő fegyver, elektrosokkoló, elektródkilövő sokkoló viseléséhez tizennegyedik életévét betöltött személy esetén engedély nem szükséges.

(5) Gáz- és riasztófegyver, traumatikus (gumilövedékes) fegyver, elektródkilövő sokkoló ittas, vagy egyéb kábító hatású anyagtól befolyásolt állapotban nem viselhető.

(A változat)

(6) A (2) bekezdésben meghatározott engedélyt kérelemre kiadó hatóság az Okmányiroda.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott engedély elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén annak tényét 8 munkanapon belül a kiadó hatóságnál be kell jelenteni. 5 évenként egyszer az engedély okmány pótlása díjmentesen történik.

 

4. §   (A változat)

 

Az engedély kiadásából kizártak köre

 

(1) A 3. § (2) szerinti viselési engedély nem adható annak, valamint az engedélyt vissza kell vonni attól, aki

a) büntetett előéletű;

b) büntetlen előéletű, de büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerősen megállapította

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezetében meghatározott állam elleni bűncselekmény, XI. fejezetében meghatározott emberiség elleni bűncselekmény, emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közreműködés, 170. § (2)–(4) és (6) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kényszerítés, emberkereskedelem, 174/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közösség tagja elleni erőszak, 175. § (3) bekezdés g) pontja szerinti személyi szabadság megsértése, 175/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti emberrablás, illetve 176. § (2) bekezdés b) pontja, (3) és (4) bekezdése szerinti magánlaksértés, 176/A. § (2) bekezdése szerinti zaklatás, erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak, 207. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kerítés, 218. § (3) bekezdés b) pontja szerinti embercsempészés, XV. fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény, 242/B. § (3) bekezdése szerinti hatóság eljárásának megzavarása, 259. § (1)–(3) bekezdése szerinti közveszélyokozás, 260. § (2) bekezdése szerinti közérdekű üzem működésének megzavarása, terrorcselekmény, 261/A. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel, bűnszervezetben részvétel, visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel, 266/B. § (2) bekezdés első fordulata szerinti állatkínzás, 271. § (3) bekezdése szerinti garázdaság, 273. § (2) bekezdése szerinti önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábítószer-prekurzorral, visszaélés új pszichoaktív anyaggal, rablás, 322. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kifosztás, zsarolás, 324. § (4) bekezdés c) pontja szerinti rongálás, 327. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jármű önkényes elvétele, 343. § (2) bekezdés a) pontja, (4) és (5) bekezdése szerinti szökés, 355. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak, 363. § (1) bekezdés b) pontja szerinti harckészültség veszélyeztetése elkövetése miatt,

bb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XIII. Fejezetében meghatározott emberiesség elleni bűncselekmény, XIV. Fejezetében meghatározott háborús bűncselekmény, emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közreműködés, 164. § (3)–(6) és (8) bekezdése szerinti testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elősegítése, kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, 190. § (2) bekezdés c) pontja szerinti emberrablás, emberkereskedelem, 194. § (2) bekezdés e) pontja szerinti személyi szabadság megsértése, kényszerítés, szexuális erőszak, 200. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kerítés, 216. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közösség tagja elleni erőszak, 221. § (2) bekezdés b) pontja vagy (3)–(4) bekezdése szerinti magánlaksértés, 222. § (2) bekezdése szerinti zaklatás, orvvadászat, orvhalászat, radioaktív anyaggal visszaélés, nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés, atomenergia alkalmazásával visszaélés, XXIV. Fejezetében meghatározott állam elleni bűncselekmény, 279. § (3) bekezdése szerinti hatósági eljárás megzavarása, XXIX. Fejezetében meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény, terrorcselekmény, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása, terrorizmus finanszírozása, jármű hatalomba kerítése, bűnszervezetben részvétel, 322. § (1)–(3) bekezdése szerinti közveszély okozása, 323. § (2) bekezdés a)–b) pontja vagy (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti közérdekű üzem működésének megzavarása, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés, nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés, 327. § (3) bekezdése szerinti nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés, kettős felhasználású termékkel visszaélés, 339. § (2) bekezdése szerinti garázdaság, 353. § (3) bekezdés b) pontja szerinti embercsempészés, 368. § (2) bekezdése szerinti önbíráskodás, rablás, 366. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kifosztás, zsarolás, 371. § (4) bekezdés c) pontja szerinti rongálás, 380. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jármű önkényes elvétele, 434. § (2) bekezdés a) pontja vagy (3)–(4) bekezdése szerinti szökés, 445. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak, 454. § (1) bekezdés b) pontja szerinti készenlét fokozásának veszélyeztetése elkövetése miatt, vagy

bc) olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el,

szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított kettő évig, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított egy évig, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltáig, szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított egy hónapig,

c) cselekvőképtelen

 

 

(B változat)

4. § hiányzik.

 

 

5. §

 

Tárolás, használat

 

(1) Az e jogszabályban meghatározott, emberélet kioltására alkalmatlan eszközöket és töltényeiket, lőszereiket úgy kell tárolni, hogy azokhoz a megszerzésükhöz és tartásukhoz előírt életkort el nem érő  személy ne férjen hozzá.

 

(2) Az e jogszabályban meghatározott, emberélet kioltására alkalmatlan eszközöket  a biztonsági szabályok betartása mellett olyan helyen lehet használni, ahol abba a terület tulajdonosa beleegyezett. A lövedékes eszközök esetében biztosítani kell azt, hogy a kilőtt lövedék ne hagyhassa el a területet.

 

 

6. §

Forgalmazás  szabályai

 

(1)  Az e jogszabályban meghatározott, emberélet kioltására alkalmatlan eszközöket és töltényeiket, lőszereiket forgalmazó üzlet tevékenységének megkezdését 8 nappal a tevékenység megkezdése előtt az engedélyező hatóságnál be kell jelenteni. A bejelentés díjmentes.

 

(2)  Az e jogszabályban meghatározott, emberélet kioltására alkalmatlan eszközöket és töltényeiket, lőszereiket a forgalmazás során az üzlet eladóterében zárt tárolóeszközben (vitrin) kell kiállítani, úgy, hogy azokhoz a vásárló ne férhessen hozzá, azokat ne tudja működésbe hozni. Kiürült, üzemképtelen, hatástalanított demonstrációs példányokat a vásárlók által hozzáférhetően is el lehet helyezni. Az életkori korlát elérését illető kétség felmerülése esetén az eladó jogosult személyazonosító okmány felmutatását kérni a vevőtől, ennek hiányában az eladás megtagadható.

 

(3) Az e jogszabályban meghatározott, emberélet kioltására alkalmatlan eszközöket az információs társadalommal összefüggő módon is értékesítheti a forgalmazó. A megrendelés során a megszabott életkor betöltöttségét személyazonosító okmány másolatával igazolja a megrendelő

 

(4) A gázspray kivételével az e jogszabályban meghatározott, emberélet kioltására alkalmatlan eszközökhöz magyar nyelvű használati utasítást kell mellékelni.

 

(5) Az ezen jogszabályban meghatározott gáz- és riasztófegyvereket, traumatikus fegyvereket forgalomba hozatal előtt a CIP egyezmény előírásainak megfelelő próbajellel, kaliberjellel, a gyártó és a származási ország megjelölésével, valamint egyedi gyártási számmal el kell látni. Amennyiben ezekkel a fegyver nem rendelkezik, úgy az ezekkel való ellátására, valamint az ezen jogszabályban előírt műszaki feltételek meglétének ellenőrzésére a külön jogszabályban meghatározott szervezet jogosult.

Ennek a teljes szolgáltatási díja nem haladhatja meg a kettőezer forintot fegyverenként, mely összeg 5 évenként, a KSH által kiadott hivatalos inflációs adattal korrigálható.

 

 

 

7. §

 

Gyártás

 

(1) Gáz- és riasztófegyver, traumatikus (gumilövedékes) fegyver gyártásakor a 2004. évi  XXIV. törvény (Fegyvertörvény) és végrehajtási rendeletei fegyvergyártásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

8. §

 

Átmeneti rendelkezések

 

(1) Az ezen jogszabály hatályba lépését megelőzően birtokolt vagy már forgalmazásban levő gumilövedék kilövésére alkalmas gáz- és riasztófegyverek és muzeális fegyverek az e jogszabály szerinti  2. § (1) bekezdés 2. szerinti traumatikus (gumilövedékes) fegyver kategóriába kerülnek besorolásra.

 

(A változat)

(2) Az ezen jogszabály hatásba lépése előtt kiadott, gáz- és riasztófegyver viselésére szolgáló engedélyek e jogszabály hatályba lépése után mindenfajta gáz- és riasztófegyver és traumatikus (gumilövedékes) fegyver rejtett viselésére jogosítanak. Kérelemre az engedélyező hatóság díjmentesen kicseréli a régi típusú engedélyeket az új típusúakra.

(B változat)

A (2) hiányzik

 

9. §

 

Hatályba lépés

 

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

 

(2) E jogszabály hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 2004. évi XXIV. törvény, valamint a 253/2004. korm. rendelet gáz- és riasztófegyvereket érintő rendelkezései.

 

(3) E jogszabály hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet gázsprayre és elektromos sokkolóra vonatkozó rendelkezései.

 

(4) Az e jogszabályban meghatározott, emberélet kioltására alkalmatlan eszközök nem minősülnek haditechnikai eszköznek.

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás